Условия

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОМЯНА НА ДОГОВОРА

Вие се съгласявате с условията и условията, посочени в Договора във връзка с използването на Уебсайта. Договорът представлява единственото и единствено споразумение между вас и Софтуер със отношение към използването на Уебсайта и замества всички предишни или едновременни споразумения, представления, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Ние можем да променим Договора от време на време по наше усмотрение, без конкретно уведомление към вас. Най-новият Договор ще бъде публикуван на Уебсайта и следва да прегледате Договора преди да използвате Уебсайта. Чрез продължаването на използването на Уебсайта и/или услугите вие се съгласявате да спазвате всички условия и условия, съдържащи се в Договора, които са в сила в това време. Поради това трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Сайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да влизат в правно обвързващи договори според приложимото право. Сайтът и услугите не са предназначени за използване от лица под осемнадесет (18) години. Ако сте под осемнадесет (18) години, нямате разрешение да използвате и/или достъпвате сайта и/или услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчици

Като попълните съответните формуляри за поръчка, можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от уебсайта. Предлаганите на уебсайта продукти и/или услуги могат да съдържат описания, които се предоставят директно от производителите или дистрибуторите на такива продукти. TheSoftware не посочва и не гарантира, че описанията на тези продукти са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или отговорност по никакъв начин за вашата невъзможност да получите продукти и/или услуги от уебсайта или за всякакви спорове с продавача, дистрибутора и крайните потребители на продукта. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред никоя трета страна за всякакви искове, свързани с някой от предлаганите продукти и/или услуги на уебсайта.

КОНКУРСИ

От време на време, TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез Конкурси. Като предоставите верна и точна информация във връзка с приложимата форма за регистрация на Конкурса и се съгласите с Официалните правила на Конкурса, можете да участвате и да имате възможност да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всеки Конкурс. За да участвате в Конкурсите, представени на Уебсайта, трябва първо да попълните приложимата форма за участие напълно. Съгласявате се да предоставите верни, точни, актуални и пълни данни за регистрация на Конкурса. TheSoftware има право да отхвърли всякакви данни за регистрация на Конкурса, където се определи, по изключителното му усмотрение, че: (i) нарушавате част от Споразумението; и/или (ii) данните за регистрация на Конкурса, които предоставихте, са непълни, неверни, дублирани или по друг начин неприемливи. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за регистрация на данни, по свое преосъждение.

LICENCIA GRANT

Като потребител на Уебсайта ви е предоставена неизключителна, непрехвърлима, отменяема и ограничена лиценз за достъп и използване на Уебсайта, Съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. TheSoftware може да прекрати тази лицензия по всяко време по всякаква причина. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за лична, некомерсиална употреба. Нито една част от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите не може да се възпроизвежда по никакъв начин или да се включва в която и да е система за извличане на информация, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, задействате, клонирайте, отдавате под наем, наемате, продавате, модифицирате, разкомпилирате, декомпилирате, разглобявате, инженерите наобратно или прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите или някаква част от тях. TheSoftware запазва всички права, които не са изрично предоставени в Споразумението. Не можете да използвате никакво устройство, софтуер или процедура, с цел намеса или опит за намеса в правилната работа на Уебсайта. Не можете да предприемате действия, които налагат неразумен или недял себе си натоварване на инфраструктурата на TheSoftware. Вашият право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите не може да се прехвърля.

ПАТЕНТНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитното превеждане, дигиталното преобразуване, софтуерът, услугите и други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени срещу приложимите авторски права, търговски марки и други собственически (включително, но не само, интелектуална собственост) права. Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от Вас на част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материали от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите с автоматизирани средства или по някакъв друг начин с цел създаване или компилация, директно или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Вие не придобивате собственост върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, които се виждат или ползват от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Публикуването на информация или материал във Вебсайта или чрез Услугите от TheSoftware не представлява отказ от каквито и да било права върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, както и всички свързани графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, които се появяват на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните им притежатели. Използването на всяка търговска марка без изразното писмено съгласие на съответния притежател е строго забранено.

Връзки към уебсайта, събране на марки, “Фреймове” и/или споменаване на уебсайта са забранени

Без явното разрешение на TheSoftware, никой не може да направи връзка към уебсайта или негови части (включително, но не само, логотипи, търговски марки, маркиране или защитени авторски права) към своя собствен уебсайт за какъвто и да било повод. Освен това, “фреймването” на уебсайта и/или споменаването на уеб адреса на уебсайта (”URL”) в какъвто и да било търговски или некомерсиален медия без предварителното явно писмено разрешение на TheSoftware е строго забранено. Съгласявате се специално да сътрудничите с уебсайта за премахване или прекратяване, според случая, на такова съдържание или дейност. Администраторите признавате, че ще носите отговорност за всички вреди, свързани с това.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И ПРОМЯНА

Запазваме си правото, по наша преценка, да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, които се появяват на уебсайта.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ

Посетителите изтеглят информация от уебсайта на свой риск. Програмният продукт не дава гаранция, че такива изтегляния са без повредяващи компютърни кодове, включително, но не само ограничено до, вируси и червеи.

ОТЪЖДЕСТВЯВАНЕ

Вие се съгласявате да отъждествите и задържите TheSoftware, всеки от техните родители, филиали и афилиати, както и всеки от техните членове, служители, директори, служители, агенти, съ-бранди и/или други партньори безвреди от всички и всякакви искове, разноски (включително разумните такси на адвокати), щети, съдебни дела, разходи, искове и/или съдебни решения, внесени от трета страна поради или възникнали от: (а) вашето използване на Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или участие във всяко състезание; (б) вашето нарушаване на Споразумението; и/или (в) вашето нарушение на правата на друго лице и/или юридическо лице. Разпоредбите на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, филиали и/или афилиати, както и всеки от техните директори, служители, членове, служители, акционери, лицензодатели, доставчици и/или адвокати. Всяко от тези физически и юридически лица има право да настоява и защитава тези разпоредби директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предостави връзки към и/или да ви насочи към други интернет уебсайтове и/или източници, включително, но без да се ограничава до тези, притежавани и управлявани от доставчици на трети страни. Поради факта, че Програмният продукт няма контрол върху такива уебсайтове и/или източници от трети страни, вие признавате и се съгласявате, че Програмният продукт не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или източници от трети страни. Освен това, Програмният продукт не одобрява и не носи отговорност или задължение за никакви условия и практики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали налични на или предоставяни от такива уебсайтове или източници от трети страни, или за всякакви вреди и/или загуби, произтичащи от тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на уебсайта, както и всички коментари, обратна връзка, информация, данни за регистрация и/или материали, които изпращате през уебсайта или свързани с него, са предмет на нашата Политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме всичка информация относно вашето използване на уебсайта, както и всяка друга идентифицируема лично информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да разгледате нашата Политика за поверителност, моля, натиснете тук.

Всеки опит, направен от каквито и да било лица, независимо от това дали са клиенти на TheSoftware или не, да нанесе вреда, унищожение, намеса, вандализъм и/или друго прекъсване на работата на Уебсайта, представлява нарушение на наказателното и гражданското право и TheSoftware ще действа решително, за да осъществи всички правни средства в това отношение срещу всеки нарушител или юридическо лице в най-високата степен, позволена от закона и справедливостта.