Podmínky

ROZSAH A UPRAVENÍ DOHODY

Souhlasíte s podmínkami a ujednáními uvedenými v dohodě ohledně vašeho používání webové stránky. Dohoda představuje celou a jedinou dohodu mezi vámi a softwarem ohledně vašeho používání webové stránky a nahrazuje všechny předešlé nebo současné dohody, vyjádření, záruky a/nebo porozumění ohledně webové stránky. Můžeme dohodu upravit z času na čas naším výhradním uvážením, bez konkrétního upozornění vám. Nejnovější dohoda bude publikována na webové stránce a měli byste dohodu přezkoumat před použitím webové stránky. Vaším pokračujícím používáním webové stránky a/nebo služeb se tímto zavazujete dodržovat všechny podmínky uvedené v dohodě platné v daný čas. Proto pravidelně kontrolujte tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webová stránka a služby jsou dostupné pouze pro osoby, které mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle příslušného práva. Webová stránka a služby nejsou určeny k použití osobami do osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte oprávnění k používání a/nebo přístupu na webovou stránku a/nebo služby.

POPIS SLUŽEB

Poskytování služeb pro dodavatele

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby ze stránek. Produkty a/nebo služby prezentované na stránkách mohou obsahovat popisy, které jsou poskytovány přímo výrobci nebo distributorům produktů třetích stran. Společnost TheSoftware neposkytuje žádné záruky, že popisy těchto produktů jsou přesné a úplné. Souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nenesie žádnou odpovědnost za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby ze stránek, ani za jakékoliv spory se prodávajícím, distributory a koncovými spotřebiteli produktů. Souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware vám ani žádné třetí straně nebudou odpovědné za jakékoliv nároky související s nabízenými produkty a/nebo službami na stránkách.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí propagační ceny a další odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti se příslušným formulářem registrace soutěže a souhlasem s Oficiálními pravidly soutěže, která se vztahují ke každé soutěži, máte možnost získat šanci na výhru propagačních cen nabízených každou soutěží. Chcete-li se zúčastnit soutěží uvedených na webových stránkách, musíte nejprve úplně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte, že poskytujete pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje o registraci do soutěže. TheSoftware si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli údaje o registraci do soutěže, jestliže se výhradně a výhradním rozhodnutím TheSoftware zjistí, že: (i) porušujete kteroukoli část Smlouvy; nebo (ii) údaje o registraci do soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, padělané, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si vyhrazuje právo kdykoli změnit kritéria registrace údajů podle svého jediného uvážení.

LICENCE ZPRÁVA

Jako uživatel webové stránky vám je udělena neexkluzivní, ne převoditelná, odvolatelná a omezená licence k přístupu a využívání webové stránky, obsahu a odpovídajícího materiálu v souladu s dohodou. TheSoftware může kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit tuto licenci. Obsah webové stránky můžete používat na jednom počítači pouze pro vlastní osobní nekomerční použití. Žádná část webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována v žádné formě nebo začleněna do žádného systému pro získávání informací elektronickým nebo mechanickým způsobem. Není vám dovoleno používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajímat, prodávat, upravovat, dekompilovat, rozebírat, inženýrsky převracet nebo převádět webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jakoukoliv jejich část. TheSoftware si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v dohodě. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinu, která by narušovala nebo se pokoušela narušovat správné fungování webové stránky. Nesmíte podnikat žádné akce, které by zatěžovaly infrastrukturu TheSoftware nadměrně nebo neúměrně. Vaše právo používat webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby není přenosné.

VLASTNICTVÍ

Obsah, organizace, grafika, design, sestava, magnetický překlad, digitální převod, software, služby a další záležitosti související s Webovou stránkou, Obsahem, Soutěžemi a Službami jsou chráněny podle příslušných autorských práv, ochranných známek a dalšího vlastnického (včetně, ale neomezeně, práva duševního vlastnictví) práva. Kopírování, redistribuce, publikování nebo prodej jakékoliv části Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb je přísně zakázáno. Systémové vyhledávání materiálu z Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb prostřednictvím automatizovaných prostředků nebo jiného způsobu stahování dat za účelem vytvoření nebo sestavení přímo nebo nepřímo kolekce, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného svolení od TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva na jakýkoliv obsah, dokument, software, služby nebo jiné materiály zobrazené na Webové stránce, Obsahu, Soutěží a/nebo Službách. Zveřejnění informací nebo materiálů na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb od TheSoftware neznamená zřeknutí se jakéhokoliv práva na tyto informace a/nebo materiály. Název a logo TheSoftware a všechny související grafiky, ikony a názvy služeb jsou ochrannými známkami společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazené na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Používání jakékoliv ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOU STRÁNKU, SPUŠTĚNÍ SPOLUZNÁMÉNÍ, „FRAMING“ A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEB SE NEPOVOLENUJE

Pokud není výslovně povoleno TheSoftware, nikdo nesmí hyperlinkyovat na Web nebo jeho části (včetně, ale nejen, logotypů, ochranných známek, značkování nebo autorských děl) na své webové stránky nebo webový prostor z jakéhokoli důvodu. Dále je přísně zakázáno „framing“ Webu a/nebo odkazování na Uniform Resource Locator (”URL”) Webu v jakémkoli komerčním nebo nekomerčním médiu bez předchozího písemného souhlasu TheSoftware. Vy specificky souhlasíte s tím, že budete spolupracovat s Webem při odstraňování takového obsahu nebo aktivity, nebo jej přerušíte, pokud to bude vhodné. Zde tímto uznáváte, že budete ručit za veškeré škody spojené s tímto.

ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A MODIFIKACE

Vyhrazeno právo si ponecháváme v našem samostatném uvážení upravit a/nebo smazat jakýkoli dokument, informaci nebo jiný obsah zobrazující se na webových stránkách.

POZNÁMKA KE ŠKODĚ ZPŮSOBENÉ STAHOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránek na vlastní nebezpečí. Software nezaručuje, že taková stahování jsou bez poškozujících počítačových kódů, včetně, ale neomezeně, virů a červů.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte, že budete odškodňovat a chránit TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a přidružených společností a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spolupracovníků či jiných společníků, beztrestné vrámci, všechny nároky, náklady (včetně přiměřených poplatků advokáta), škody, žaloby, náklady, požadavky a/nebo soudní rozsudky vůbec, které jakýkoliv třetí subjekt učiní kvůli nebo v důsledku: (a) vašeho používání Webové stránky, Služeb, Obsahu a/nebo vstupu do jakéhokoliv Soutěže; (b) vašeho porušení Smlouvy; a/nebo (c) vašeho porušení práv jiného jednotlivce a/nebo subjektu. Ustanovení tohoto odstavce jsou prospěchem TheSoftware, každého jejich rodičů, dceřiných společností a/nebo přidružených společností a každého z jejich příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo advokátů. Každý z těchto jednotlivců a subjektů má právo uplatnit a vymáhat tato ustanovení přímo proti vám ve vlastním zájmu.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky mohou poskytovat odkazy na a/nebo Vás odkazovat na jiné internetové stránky a/nebo zdroje, včetně, ale neomezeně, těch, které vlastní a provozují poskytovatelé třetích stran. Protože TheSoftware nemá kontrolu nad těmito webovými stránkami třetích stran a/nebo zdroji, tímto uznáváte a souhlasíte s tím, že TheSoftware nenese odpovědnost za dostupnost těchto webových stránek třetích stran a/nebo zdrojů. Navíc, TheSoftware nedoporučuje a nenese odpovědnost za jakékoliv podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo jiné materiály na nebo dostupné z těchto webových stránek třetích stran, ani za jakékoliv škody a/nebo ztráty vzniklé v souvislosti s tím.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ / INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍCIH

Použití webové stránky a všech komentářů, zpětných vazeb, informací, registračních údajů a/nebo materiálů, které jste odeslali prostřednictvím webové stránky nebo ve spojení s ní, podléhá našim zásadám ochrany soukromí. Vyhrazujeme si právo používat veškeré informace o vašem používání webové stránky a veškeré další osobně identifikovatelné informace poskytnuté vámi v souladu se zásadami naší ochrany soukromí. Pro zobrazení našich zásad ochrany soukromí klikněte zde.

Jakákoli snaha jednotlivce, bez ohledu na to, zda je zákazníkem společnosti TheSoftware nebo nikoli, poškodit, zničit, manipulovat, poškodit nebo jinak zasáhnout do provozu webové stránky, je porušením trestních a občanských práv a společnost TheSoftware bude pečlivě usilovat o uplatnění všech nápravných prostředků v této souvislosti proti jakémukoli pachatelovi nebo subjektu v maximální možné míře dovolené zákonem a spravedlností.