Terma

SKOP DAN PENYESUAIAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma-terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan dengan penggunaan Laman Web. Perjanjian ini membentuk keseluruhan dan satu-satunya perjanjian antara anda dengan The Software berhubung dengan penggunaan Laman Web dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, waranti, dan/atau pemahaman terdahulu atau sejalan berkenaan dengan Laman Web. Kami boleh meminda Perjanjian dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web, dan anda harus mengkaji semula Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web. Dengan terus menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuat kuasa pada masa itu. Oleh itu, anda harus memeriksa halaman ini secara berkala untuk berita terkini dan/atau perubahan.

SYARAT-SYARAT

Laman Web dan Perkhidmatan hanya tersedia kepada individu yang boleh membuat kontrak yang sah mengikut undang-undang yang berkenaan. Laman Web dan Perkhidmatan tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu yang berumur di bawah lapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan dan/atau mengakses Laman Web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN TENTANG PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendor

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkaitan, anda boleh memperoleh atau cuba memperoleh produk dan/atau perkhidmatan tertentu daripada Laman Web. Produk dan/atau perkhidmatan yang disenaraikan di Laman Web mungkin mengandungi penerangan yang disediakan secara langsung oleh pengeluar atau pengedar Pembekal Pihak Ketiga barang tersebut. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan produk tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab dalam apa jua cara terhadap ketidakupayaan anda untuk mendapatkan produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web atau apa jua pertikaian dengan penjual, pengedar, dan pengguna akhir produk. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga mana-mana tuntutan yang berkaitan dengan produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

PERTANDINGAN

Dari masa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat dalam hubungkait dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Pertandingan Rasmi yang berkenaan dengan setiap Pertandingan, anda boleh menyertai untuk peluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang dipaparkan di Laman Web, anda perlu mengisi sepenuhnya borang pendaftaran yang berkenaan. Anda bersetuju untuk menyediakan Data Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, semasa, dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak sebarang Data Pendaftaran Pertandingan jika ditentukan, atas budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Pertandingan yang anda berikan tidak lengkap, palsu, ganda atau tidak dapat diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicara tunggalnya.

LESEN PEMBERIAN

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberi lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindahmilik, boleh ditarik balik dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan, dan bahan yang berkaitan selaras dengan Perjanjian ini. Perisian ini boleh mengakhiri lesen ini pada bila-bila masa atas sebab apa jua. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi anda sendiri yang bukan komersial. Tiada sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan atau Perkhidmatan boleh direproduksi dalam apa-apa bentuk atau disatukan ke dalam apa-apa sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, menggandakan, mengsewa, menyerupai, menjual, mengubah suai, mendekompilasi, menganalisis semula, atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan atau Perkhidmatan atau sebahagian apa jua daripadanya. PihakPengisytiharan menyimpan apa-apa hak yang tidak secara jelas diberikan dalam Perjanjian ini. Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian, atau rutin untuk campur tangan atau cuba campur tangan dengan fungsi yang betul Laman Web. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang meletakkan beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada infrastruktur PihakPengisytiharan. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan atau Perkhidmatan tidak boleh dipindahmilik.

HAK KEKAYAAN PERIBADI

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, pengubahan digital, perisian, perkhidmatan dan perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan dilindungi di bawah hak cipta, tanda dagangan dan hak milik lain yang berkenaan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak hartanah intelek). Menyalin, mengedar semula, menerbit atau menjual sebarang bahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang. Pengambilan pengumpulan bahan secara sistematik daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan dengan menggunakan cara automatik atau sebarang bentuk pengupasan atau pengeluaran data bagi tujuan mencipta atau mengkumpulkan, secara langsung atau tidak langsung, satu himpunan, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyiaran maklumat atau bahan di Laman Web, atau melalui Perkhidmatan oleh TheSoftware tidak merupakan pengabaian ke atas sebarang hak dalam atau kepada maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, ikon dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah tanda dagangan TheSoftware. Semua tanda dagangan lain yang terdapat di Laman Web atau melalui Perkhidmatan adalah hak milik pemilik masing-masing. Penggunaan mana-mana tanda dagangan tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkenaan adalah dilarang dengan tegas.

MELAKUKAN HYPERLINK KE LAMAN WEB, CO-BRANDING, “MEMASANG” DAN/ATAU MERUJUK LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Kecuali dengan kebenaran terdahulu dari TheSoftware, tiada sesiapa yang dibenarkan membuat hyperlink ke Laman Web, atau sebahagian daripadanya (termasuk tetapi tidak terhad kepada logotip, penjenamaan atau bahan berhak cipta), ke laman web atau tempat web mereka untuk apa jua sebab. Tambahan pula, “memasang” Laman Web atau merujuk Pemalar Sumber Rujukan (URL) Laman Web di mana-mana media komersial atau bukan komersial tanpa kebenaran bertulis terdahulu dari TheSoftware adalah dilarang dengan tegas. Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk mengeluarkan atau menghentikan, mengikut keadaan, kandungan atau aktiviti tersebut. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan yang berkaitan dengannya.

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN MODIFIKASI

Kami berhak menyunat dan/atau menghapus sebarang dokumen, maklumat atau kandungan lain yang muncul di Laman Web.

PENYATAAN PEMBATALAN TANGGUNGJAWAB BAGI KEROSAKAN YANG DIHASILKAN OLEH MUAT TURUN

Pengunjung memuat turun maklumat daripada Laman Web ini atas risiko mereka sendiri. Perisian tidak membuat sebarang jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

PENGGANTI RUGI

Anda bersetuju untuk mengganti rugi dan membebaskan TheSoftware, setiap ibu bapa, anak syarikat dan filial mereka, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan kongsi dan/atau rakan kongsi lain mereka, daripada apa-apa tuntutan dan tuntutan segala-galanya, kos (termasuk kos peguam yang munasabah), kerosakan, saman, kos, permintaan dan/atau keputusan apa-apa pihak ketiga, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan oleh atau berbangkit daripada: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam mana-mana Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap hak-hak individu dan/atau entiti lain. Fasal-fasal dalam perenggan ini adalah untuk manfaat TheSoftware, setiap ibu bapa, anak syarikat dan/atau filial mereka, dan setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, lesen, pembekal dan/atau peguam mereka masing-masing. Setiap individu dan entiti ini berhak untuk menegakkan fasal-fasal ini terus terhadap anda bagi pihaknya sendiri.

LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin menyediakan pautan ke laman web dan/atau merujuk anda kepada laman web dan/atau sumber internet lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dioperasikan oleh Penyedia Pihak Ketiga. Kerana Perisian ini tidak mempunyai kawalan ke atas laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Perisian ini tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut. Selain itu, Perisian ini tidak mengesahkan atau bertanggungjawab terhadap terma dan syarat, polisi privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain di laman web atau sumber pihak ketiga tersebut, atau bagi sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

POLISI PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web ini, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda kemukakan melalui atau berkaitan dengan Laman Web ini, tertakluk kepada Polisi Privasi kami. Kami berhak menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan Laman Web ini, dan apa-apa maklumat peribadi yang lain yang diberikan oleh anda, mengikut terma Polisi Privasi kami. Untuk melihat Polisi Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang percubaan oleh mana-mana individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, mengganggu, merosakkan harta benda dan/atau campur tangan dengan operasi Laman Web adalah satu kesalahan undang-undang jenayah dan sivil. TheSoftware akan mengambil tindakan undang-undang dan penuh dgn kuasa dalam aspek ini terhadap mana-mana individu atau entiti yang melakukan kesalahan tersebut.