Voorwaarden

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en De Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortdurend gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in de Overeenkomst die op dat moment van kracht is. U dient daarom regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten volgens de toepasselijke wet. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, heb je geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de website. De op de website getoonde producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door fabrikanten of distributeurs van derden. TheSoftware geeft geen enkele garantie of waarborg dat de beschrijvingen van dergelijke items accuraat of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen, of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor enige vordering in verband met een van de op de website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen aan via wedstrijden. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de wedstrijd en akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kun je meedoen voor een kans om de promotionele prijzen te winnen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden getoond, moet je eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. Je stemt ermee in om ware, accurate, actuele en volledige gegevens voor de wedstrijdregistratie te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om een aanvraag voor wedstrijdregistratie af te wijzen als, naar eigen goeddunken van TheSoftware: (i) je in strijd bent met een deel van de overeenkomst; en/of (ii) de verstrekte gegevens voor de wedstrijdregistratie onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan op elk moment naar eigen goeddunken de criteria voor de registratiegegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, de inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel onderdeel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mogen worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in een informatiesysteem voor het ophalen van gegevens, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet in de overeenkomst zijn toegekend. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om de goede werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van TheSoftware. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom). Het kopiëren, herverdelen, publiceren of verkopen door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systeemmatig ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enigerlei vorm van scraping of gegevensextractie om een verzameling, compilatie, database of directory te maken, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U krijgt geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of door en via de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende graphics, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of door en via de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKING NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypes, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), op hun eigen website of weblocatie om welke reden dan ook. Bovendien is het ten strengste verboden om de Website te “framen” en/of te verwijzen naar de Uniform Resource Locator (“URL”) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt specifiek in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die hiermee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk document, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt, te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van besmettelijke computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en filialen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners, te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, gedingen, kosten, eisen en/of vonnissen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of filialen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u in te roepen en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetsites en/of bronnen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en beheerd worden door Derde Providers. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien onderschrijft TheSoftware deze websites niet en is het niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen van derden, of voor enige daaruit voortvloeiende schade en/of verliezen.

PRIVACY BELEID/VISITOR-INFORMATIE

Het gebruik van de Website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, Registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de Website, is onderworpen aan ons Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of anderszins de werking van de website te verstoren, is een schending van het strafrecht en civiel recht. TheSoftware zal alle mogelijke juridische en billijke maatregelen nemen tegen elk individu of elke entiteit die zich hieraan schuldig maakt.