Warunki

ZAKRES I ZMIANY UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi całość i jedyną umowę między Tobą a Oprogramowaniem w zakresie korzystania przez Ciebie z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia w odniesieniu do Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza wersja Umowy zostanie opublikowana na Witrynie, a Ty powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, niniejszym zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowie obowiązującej w tym czasie. Dlatego regularnie powinieneś sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne jedynie dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego roku życia (18). Jeśli masz mniej niż osiemnaście lat (18), nie masz zgody na korzystanie z Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień możesz uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów tych przedmiotów współpracujących z dostawcą osób trzecich. Oprogramowanie nie gwarantuje, że opisy takich przedmiotów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej ani za jakiekolwiek spory związane z sprzedawcą, dystrybutorem lub konsumentami końcowymi produktu. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie będzie ponosić odpowiedzialności przed tobą ani przed osobą trzecią w przypadku jakiegokolwiek roszczenia związanego z jakimkolwiek produktem i/lub usługą oferowaną na stronie.

KONKURSY

Od czasu do czasu, TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne nagrody w ramach Konkursów. Poprzez podanie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z formularzem rejestracyjnym do Konkursu oraz akceptację Oficjalnych Zasad Konkursu dotyczących każdego Konkursu, masz szansę zdobyć promocyjne nagrody oferowane w ramach każdego Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursach dostępnych na stronie internetowej, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne Dane Rejestracyjne Konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić jakiekolwiek Dane Rejestracyjne Konkursu, w przypadku gdy stwierdzi, że: (i) naruszasz jakąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) Dane Rejestracyjne Konkursu, które podałeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób niedopuszczalne. TheSoftware może w dowolnym momencie zmienić kryteria Dane Rejestracyjne, według własnego uznania.

UMOWA LICENCYJNA

Jako użytkownik Strony, otrzymujesz nie wyłączną, niewymienialną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony, treści i związanych materiałów zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w każdej chwili zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać z Strony i treści na jednym komputerze wyłącznie do twojego własnego, niekomercyjnego użytku. Żadna część Strony, treści, konkursów lub Usług nie może być reprodukowana w żadnej formie ani włączana do jakiegokolwiek systemu odzyskiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, odwracać inżynierii ani przekazywać Strony, treści, konkursów lub Usług lub ich części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie są wyraźnie przyznane w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania lub rutyny, które ingerują lub próbują ingerować w prawidłowe działanie Strony. Nie możesz podejmować żadnych działań, które nakładają niewspółmiernie duże obciążenie na infrastrukturę Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania ze Strony, treści, konkursów lub Usług nie jest przenaszalne.

PRAWA WŁASNOŚCIOWE

Zawartość, organizacja, grafika, projekt, skład, tłumaczenie magnetofoniczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym, lecz nie ograniczając się do, praw własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabroniona. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą automatycznych środków lub jakiejkolwiek innej formy skrapowania czy ekstrahowania danych w celu tworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, składu, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej zawartości, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów przeglądanych na stronie Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczanie informacji lub materiałów na stronie Witryny lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszystkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na stronie Witryny lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Korzystanie z jakiejkolwiek znaków towarowych bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

HYPERLINKOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁBRANDOWANIE, “FRAME’owanie” I/LUB ODNOSZENIE SIĘ DO STRONY INTERNETOWEJ JEST ZABRONIONE

Chyba że TheSoftware wyraźnie upoważni, nikt nie może utworzyć hiperłącza do Strony internetowej ani jej części (w tym, lecz nie tylko, logotypy, znaki towarowe, marki lub materiały objęte prawem autorskim) na swojej stronie internetowej lub miejscu internetowym z jakiegokolwiek powodu. Ponadto, “FRAMEowanie” Strony internetowej i/lub odnoszenie się do Jednolocznego Lokalizatora Zasobów („URL”) Strony w jakichkolwiek mediach komercyjnych lub niekomercyjnych bez wcześniejszej, wyraźnej, pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować ze Stroną internetową w celu usunięcia lub zaprzestania wszelkich takich treści lub działań. Niniejszym uznajesz, że będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie i wszystkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKOWANIE

Zastrzegamy sobie prawo do edytowania i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SZKÓD SPRAWIONYCH PRZEZ POBRANIE

Odwołanie – Odwiedzający pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. TheSoftware nie udziela gwarancji, że takie pobrania są wolne od zniekształcających kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

ORYGINALNE ODPROWADZENIE

Zgadzasz się wynagrodzić i chronić TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i partnerów, a także każdego z ich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współrzędnych i/lub innych partnerów, od wszelkich roszczeń, wydatków (w tym uzasadnionych opłat adwokackich), szkód, pozwów, kosztów, żądań i/lub wyroków, które zostały złożone przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikają z: (a) Twojego korzystania z Witryny, Usług, Treści i/lub wejścia do jakiegokolwiek Konkursu; (b) Twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) Twojego naruszenia jakichkolwiek praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia niniejszego paragrafu są w interesie TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i/lub partnerów, a także każdego z ich dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub prawników. Każda z tych osób i podmiotów będzie miała prawo do dochodzenia tych postanowień w sposób bezpośredni w stosunku do Ciebie.

TRZECIE STRONY INTERNETOWE

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych i/lub skierować Cię do innych zasobów internetowych, w tym, ale nie ograniczając się do, tych, które są własnością i obsługiwane przez dostawców-treści zewnętrznych. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym wyrażasz zgodę na to, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie stosuje się do, i nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek warunki i warunki, politykę prywatności, treść, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na takich stronach internetowych trzeciej strony lub zasobów, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające stamtąd.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYM

Korzystanie z witryny oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem witryny lub w związku z nią, podlegają naszej polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszelkich informacji dotyczących korzystania z witryny oraz wszelkich innych informacji umożliwiających identyfikację przekazanych przez Ciebie osób, zgodnie z postanowieniami naszej polityki prywatności. Aby wyświetlić naszą politykę prywatności, kliknij tutaj.

Jakiekolwiek próby zniszczenia, uszkodzenia, manipulacji, dewastacji lub innego ingerowania w działanie Strony internetowej, dokonane przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy jest ona klientem TheSoftware, stanowią naruszenie prawa karnej i cywilnego. TheSoftware będzie dokładnie dążyć do podjęcia wszelkich środków w tej sprawie wobec wszelkiej osoby lub podmiotu naruszającego w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo i sprawiedliwość.