Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVA ZMLUVY

V súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve súhlasíte s používaním Webových stránok. Zmluva predstavuje celú a jedinú dohodu medzi vami a Softvérom týkajúcu sa používania Webových stránok a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyjadrenia, záruky a/alebo porozumenie týkajúce sa Webových stránok. Zmluva môže byť čas od času zmenená z vlastného uváženia bez osobitného upozornenia vám. Najnovšia Zmluva bude zverejnená na Webovej stránke a pred použitím Webových stránok by ste mali prehliadať Zmluvu. Vaším pokračovaným používaním Webových stránok a/alebo Služieb sa týmto zaväzujete plniť všetky podmienky uvedené v Zmluve účinné v tom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Internetová stránka a služby sú dostupné iba pre jednotlivcov, ktorí môžu uzatvárať záväzné zmluvy podľa platného práva. Internetová stránka a služby nie sú určené pre používanie jednotlivcami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak máte menej ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a/alebo pristupovať k internetovej stránke a/alebo službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby predajcov

Vyplnením príslušných objednávkových formulárov môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby zo stránky. Produkty a/alebo služby uvedené na stránke môžu obsahovať popisy, ktoré poskytujú priamo výrobcovia alebo distribútori tretích strán týchto položiek. TheSoftware neprejavuje a neposkytuje žiadne záruky za to, že popisy týchto položiek sú presné alebo úplné. Uznávate a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný ani zodpovedný žiadnym spôsobom za vašu neschopnosť získať produkty a/alebo služby zo stránky alebo za akékoľvek spory so predajcom, distribútorom alebo spotrebiteľmi produktov. Uznávate a súhlasíte s tým, že TheSoftware vám ani žiadnej tretej strane nebudú niesť žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek nárok v súvislosti s akoukoľvek z ponúkaných produktov a/alebo služieb na stránke.

SÚŤAŽE

Čas od času ponúka TheSoftware promočné ceny a iné ocenenia prostredníctvom súťaží. Poskytovaním pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom súťaže a súhlasom s Oficiálnymi pravidlami súťaže pre každú súťaž, môžete mať šancu vyhrať promočné ceny ponúkané každou jednotlivou súťažou. Ak sa chcete zúčastniť súťaží na webovej stránke, musíte najskôr úplne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte s poskytovaním pravdivých, presných, aktuálnych a úplných registračných údajov súťaže. TheSoftware si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek registračné údaje súťaže, kde sa rozhodne, že: (i) porušujete akúkoľvek časť dohody; a/alebo (ii) registračné údaje súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, podvodné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware môže kritériá pre registračné údaje meniť kedykoľvek, výhradne podľa svojho uváženia.

LICENČNÁ ZMLUVA

Ako užívateľ Webovej stránky Vám je poskytnutá neexkluzívna, necestovateľná, odvolateľná a obmedzená licencia na prístup a používanie Webovej stránky, obsahu a súvisiacich materiálov v súlade s Dohodou. TheSoftware môže kedykoľvek ukončiť túto licenciu z akéhokoľvek dôvodu. Webovú stránku a obsah môžete používať na jednom počítači pre vlastné osobné, nekomerčné použitie. Žiadna časť Webovej stránky, obsahu, súťaží a / alebo služieb nesmie byť reprodukovaná vo forme alebo zahrnutá do žiadneho systému na vyhľadávanie informácií, elektronického ani mechanického. Nemožno používať, kopírovať, emulovať, klonovať, prenajímať, prenajímať, predávať, modifikovať, dekompilovať, rozložiť, reverse inžinierstvo alebo prenášať Webovú stránku, obsah, súťaže a / alebo služby alebo akúkoľvek ich časť. TheSoftware si vyhradzuje práva, ktoré nie sú výslovne udeľované v Dohode. Nemožno používať žiadne zariadenie, softvér alebo rutinu na rušenie alebo pokus o rušenie správneho fungovania Webovej stránky. Nemožno vykonávať žiadne opatrenia, ktoré by nespravodlivým a nepomerne veľkým spôsobom zaťažovali infraštruktúru TheSoftware. Vaše právo používať Webovú stránku, obsah, súťaže a / alebo služby nie je prevoditeľné.

PODMIENKY DUŠEVPREVODU

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, zostava, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné záležitosti týkajúce sa Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a Služieb sú chránené podľa platných autorských práv, ochranných známok a ďalších vlastníckych (vrátane, ale nie obmedzené, práv duševného vlastníctva) práv. Akékoľvek kopírovanie, distribúcia, publikovanie alebo predaj Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb je prísne zakázané. Systématické vyhľadávanie materiálov z Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb pomocou automatizovaných prostriedkov alebo akéhokoľvek iného formátu vzorkovania alebo extrakcie údajov s cieľom vytvorenia alebo zostavenia, priamo alebo nepriamo, zbierky, zostavy, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nehradíte si vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom zobrazovaným na alebo cez Webovú stránku, Obsah, Súťaže a/alebo Služby. Zverejňovanie informácií alebo materiálov na Webovej stránke alebo prostredníctvom Služieb spoločnosťou TheSoftware nespredstavuje zrieknutie sa žiadneho práva na takéto informácie a/alebo materiály. Názov a logo spoločnosti TheSoftware a všetky s nimi súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb sú obchodné značky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazujúce sa na Webovej stránke alebo prostredníctvom Služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie akýchkoľvek ochranných známok bez výslovného písomného súhlasu príslušného majiteľa je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA STRÁNKU, SPOLUPRAJMENOVANIE, „FRAMEOVANIE“ A/LEBO ODKAZOVANIE NA STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Ak TheSoftware výslovne neschváli, nikto nesmie vytvoriť hyperlink na Stránku alebo jej časti (vrátane, ale nie obmedzené na logá, ochranné známky, remeselné výrobky alebo autorské materiály) na ich webovú stránku alebo priestor z akéhokoľvek dôvodu. Okrem toho je prísne zakázané „frameovať“ Stránku a/alebo odkazovať na Uniform Resource Locator („URL“) Stránky v akomkoľvek komerčnom alebo nekomerčnom médiu bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu TheSoftware. Vy špecificky súhlasíte s tým, že budete spolupracovať s Webovou stránkou na odstránení alebo ukončení príslušného obsahu alebo činnosti. Týmto vyhlasujete, že budete zodpovedný za všetky a akékoľvek škody s tým spojené.

ÚPRAVA, MAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo vo výhradnom uvážení upraviť a/alebo zmazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

VYPORADANIE SO ŠKODO SPÔSOBENOU PREVZATÍM

Návštevníci si na webovej stránke sťahujú informácie na vlastné riziko. TheSoftware nezaručuje, že tieto súbory na prevzatie sú bez poškodenia počítačovými kódmi vrátane, ale nie obmedzené na, vírusy a červy.

ODŠKODNÍCTVO

Súhlasíte, že budete náhradne uplatňovať TheSoftware, každé ich matky, dcérske spoločnosti a pobočky, ako aj každého z ich príslušných členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, spoluznačkov a/alebo iných partnerov, bezúhonnými od akýchkoľvek a všetkých tvrdení, nákladov (vrátane primeraných nákladov na právnika), škôd, žalôb, nákladov, požiadaviek a/alebo rozsudkov akýchkoľvek tretích strán, vzniknutých v dôsledku vášho používania Webovej stránky, služieb, obsahu a/alebo vstupu do akéhokoľvek súťaže; b) vášho porušenia Zmluvy; a/alebo c) vaše porušenie práv iného jednotlivca a/alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku sú pre účely TheSoftware, každej z ich matiek, dcérskej spoločnosti a/alebo pobočky, ako aj každého z ich príslušných úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, zástupcov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a/alebo právnikov. Každá z týchto osôb a subjektov má právo tieto ustanovenia uplatniť a vymáhať priamo proti vám vo vlastnom mene.

WEBOVÝ STAN THIRD PARTY

Stránka môže poskytovať odkazy na a/alebo odkázať na iné internetové stránky a/alebo zdroje vrátane, ale nie obmedzené na tieto, ktoré vlastnia a prevádzkujú poskytovatelia tretích strán. Pretože TheSoftware nemá žiadnu kontrolu nad takýmito stránkami a/alebo zdrojmi tretích strán, týmto uznávate a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takých tretích stránok a/alebo zdrojov. Navyše, TheSoftware nepodporuje a nie je zodpovedný alebo zodpovedný za žiadne podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, produkty a/alebo iné materiály na týchto tretích stránkach alebo zdrojoch, alebo za akékoľvek škody a/alebo straty vyplývajúce z toho.

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA/INFORMÁCIE O NÁVŠTĚVNÍKOCH

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, údaje o registrácii a/alebo materiály, ktoré poskytnete prostredníctvom webovej stránky alebo v súvislosti s ňou, podliehajú našej politike ochrany súkromia. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie týkajúce sa vašej návštevy webovej stránky a všetky vaše ďalšie osobne identifikovateľné informácie poskytnuté vám v súlade s podmienkami našej politiky ochrany súkromia. Pre zobrazenie našej politiky ochrany súkromia kliknite tu.

Manualné, elektrické, elektronické alebo iné pokusy fyzickej alebo právnickej osoby, bez ohľadu na to, či je zákazníkom spoločnosti TheSoftware, o poškodenie, zničenie, manipuláciu, vandalizáciu a/alebo akýkoľvek iný zásah do prevádzky webových stránok, predstavujú porušenie trestného a občianskeho práva a spoločnosť TheSoftware bude dôsledne presadzovať všetky právne nápravné prostriedky proti každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá takéto porušenie spáchala, a to v maximálnej miere dovolenej zákonom a právom.