Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THOẢ THUẬN

Quý vị đồng ý các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thoả thuận liên quan đến việc Quý vị sử dụng Trang web. Thoả thuận này tạo thành toàn bộ và chỉ thoả thuận giữa Quý vị và Phần mềm về việc Quý vị sử dụng Trang web và thay thế tất cả các thoả thuận, tuyên bố, bảo đảm và/hoặc hiểu biết trước đây hoặc đồng thời liên quan đến Trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Thoả thuận này theo ý kiến riêng của chúng tôi, mà không cần thông báo cụ thể cho Quý vị. Thoả thuận mới nhất sẽ được đăng trên Trang web, và Quý vị nên xem xét Thoả thuận trước khi sử dụng Trang web. Bằng việc Quý vị tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, Quý vị đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện chứa trong Thoả thuận có hiệu lực vào thời điểm đó. Do đó, Quý vị nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ dành cho những cá nhân có thể ký hợp đồng có tính pháp lý dưới quy định của pháp luật hiện hành. Trang web và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng của những cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng và/hoặc truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ DỊCH VỤ

Dịch vụ nhà cung cấp

Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đặt hàng tương ứng, bạn có thể nhận được hoặc cố gắng nhận được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được trưng bày trên trang web có thể chứa mô tả được cung cấp trực tiếp bởi nhà sản xuất hoặc nhà phân phối của những mặt hàng đó. Phần mềm không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả của những mặt hàng đó chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm bất kỳ bằng cách nào đối với việc bạn không thể nhận được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web hoặc bất kỳ tranh chấp nào với người bán, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối của sản phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang web.

CUỘC THI

Thỉnh thoảng, TheSoftware tổ chức các cuộc thi để trao các giải thưởng khuyến mãi và những phần thưởng khác. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng sự thật trong biểu mẫu đăng ký cuộc thi tương ứng, và đồng ý tuân thủ các Quy tắc cuộc thi chính thức áp dụng cho từng cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội giành các giải thưởng khuyến mãi được cung cấp qua mỗi cuộc thi. Để tham gia vào các cuộc thi được giới thiệu trên Trang web, bạn phải hoàn thành đầy đủ biểu mẫu đăng ký tương ứng. Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu Đăng ký cuộc thi chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ dữ liệu Đăng ký cuộc thi nào nếu trong quyền và quyết định duy nhất của TheSoftware xác định rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào trong Hợp đồng; và/hoặc (ii) dữ liệu Đăng ký cuộc thi mà bạn cung cấp thiếu sót, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi các tiêu chí Dữ liệu Đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền duy nhất của mình.

CẤP GIẤY PHÉP

Là người dùng của Trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và tài liệu liên quan theo Điều khoản. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng Trang web và Nội dung trên một máy tính cho việc sử dụng cá nhân, không dùng cho mục đích kinh doanh. Không được phép tái bản bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ trong bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin điện tử hay cơ khí nào. Bạn không được sử dụng, sao chép, bắt chước, nhân bản, thuê, cho thuê, bán, sửa đổi, dịch ngược, phân loại, phân tách, chỉnh sửa ngược hoặc chuyển giao Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Phần mềm giữ lại bất kỳ quyền nào không được cấp đặc biệt trong Điều khoản. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thủ tục nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động chính xác của Trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây gánh nặng không hợp lý hoặc không cân xứng lên cơ sở hạ tầng của TheSoftware. Quyền sử dụng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ của bạn không thể chuyển nhượng.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, tổng hợp, dịch từ nam châm, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác có liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ là nghiêm cấm. Việc thu thập tập trung vật liệu từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bằng cách tự động hoặc dạng khác để tạo ra hoặc tổng hợp, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, bản tổng hợp, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc vật liệu khác được xem tại Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web, hoặc thông qua Dịch vụ, bởi TheSoftware không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào liên quan đến thông tin hoặc/ngoặc tài liệu như vậy. Tên và logo TheSoftware, cùng tất cả các biểu tượng và tên dịch vụ liên quan, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu tương ứng là nghiêm cấm.

CẤM TẠO LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB, CÙNG NHÃN HIỆU, ‘KÉO RA’ VÀ/ HOẶC THAM CHIẾU ĐẾN TRANG WEB

Trừ khi được sự cho phép rõ ràng củaTheSoftware, không ai được tạo liên kết đến Trang web hoặc phần nào đó của Trang web (bao gồm, nhưng không giới hạn, logotype, thương hiệu, nhãn hiệu hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền), đến trang web hoặc nơi trực tuyến của họ vì bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, ‘kéo ra’ Trang web và/hoặc tham chiếu đến Định dạng Tài nguyên Một cách đều như’URL’ của Trang web trong bất kỳ phương tiện thương mại hay phi thương mại nào mà không có sự cho phép trước đây, rõ ràng, bằng văn bản của TheSoftware là hoàn toàn cấm. Bạn đồng ý cung cấp hợp tác với Trang web để xóa hoặc ngừng, theo yêu cầu, bất kỳ nội dung nào hoặc hoạt động như vậy. Bạn tại đây công nhận rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc đó.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi có quyền tuỳ ý chỉnh sửa và/hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hay nội dung khác xuất hiện trên Trang web.

CẢNH BÁO VỀ TẤT CẢ CÁC HẬU QUẢ GÂY TỔN THƯƠNG DO VIỆC TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải thông tin từ trang web này tự chịu rủi ro. Phần mềm này không đảm bảo rằng các tập tin tải xuống không chứa mã máy tính gây hỏng hóc, bao gồm nhưng không giới hạn virus và worm.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ TheSoftware, từ phụ cấp và chi nhánh của họ, và từng thành viên, sĩ quan, giám đốc, nhân viên, đại diện, đối tác đồng sáng tạo và / hoặc khác của họ khỏi bất kỳ khiếu nại, chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý), thiệt hại, kiện cáo, chi phí, đòi hỏi và / hoặc phán quyết ở bất kỳ lĩnh vực nào, do bên thứ ba nào đó phát sinh do hoặc xuất phát từ: (a) việc sử dụng Website, Dịch vụ, Nội dung và / hoặc tham gia vào bất kỳ Cuộc thi nào; (b) vi phạm Thỏa thuận của bạn; và / hoặc (c) vi phạm quyền của cá nhân và / hoặc thực thể khác. Các điều khoản của đoạn văn này đối với lợi ích của TheSoftware, từ phụ cấp và / hoặc chi nhánh của họ, và từng sĩ quan, giám đốc, thành viên, nhân viên, đại diện, cổ đông, nhà cấp phép, nhà cung cấp và / hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và thực thể này đều có quyền đề nghị và thực hiện những điều khoản này trực tiếp đối với bạn thay mặt cho riêng mình.

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết tới và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên khác trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn, những trang web và nguồn tài nguyên do nhà cung cấp bên thứ ba sở hữu và vận hành. Vì TheSoftware không có quyền kiểm soát các trang web và nguồn tài nguyên của bên thứ ba, bạn xác nhận và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về sự có sẵn của các trang web và nguồn tài nguyên của bên thứ ba. Hơn nữa, TheSoftware không đề cao và không chịu trách nhiệm hay có liên quan đến bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc tài liệu khác tại hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nguồn tài nguyên của bên thứ ba, hoặc bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát nào phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN/THÔNG TIN KHÁCH TRUY CẬP

Việc sử dụng trang web, và tất cả các bình luận, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và/hoặc tài liệu mà bạn gửi thông qua hoặc liên quan đến trang web, đều thuộc phạm vi Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng tất cả thông tin liên quan đến việc sử dụng trang web của bạn, và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác được bạn cung cấp, theo quy định của Chính sách bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

Bất kỳ sự cố gắng nào của bất kỳ cá nhân nào, có phải là khách hàng của TheSoftware hay không, nhằm gây hại, phá hoại, sửa đổi, phá vỡ và/hoặc can thiệp vào hoạt động của Trang web, đều vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ tỉ mỉ theo đuổi mọi biện pháp xử lý liên quan đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nào đến mức cho phép tối đa theo pháp luật và công bằng.